ชีวิตสาวกสิบสองคนของพระเยซูคริสต์

ได้รับเอกสารเรื่องราวของอัครสาวก 12 คน* ที่พระเยซูทรงเรียกใช้ รวบรวมโดย อ.พิษณุ อรรคภิญญ์ จึงขอนำมาแบ่งปัน โดยพิมพ์ขึ้นใหม่และไม่ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำหรือชื่อที่เป็นภาษาไทยซึ่งท่านผู้รวบรวมใช้

1. ซีโมน ได้รับฉายานามว่า เปโตร หรือ เคฟาส (ศิลา) เป็นชาวประมง ท่านยังคงเป็นหลักอยู่ในเยรูซาเล็ม ประกาศกับพวกยิว แล้วต่อมาจึงไปถึงกรุงโรมที่ต่อมาได้กลายเป็นบิชอพคนแรกตามหลักฐานของคริสต์คาทอลิก ทำงานอยู่ด้วยกันกับท่านเปาโล ถูกประหารราวปี ค.ศ. 64 เมื่อจักรพรรดิเนโรตามล้างผลาญพวกคริสเตียน หรืออาจจะเป็นปี ค.ศ. 67 โดยถูกตรึง ท่านขอให้ตรึงโดยเอาศรีษะลง ด้วยความสำนึกว่า ท่านไม่ควรตายอย่างพระอาจารย์ ท่านเขียนพระธรรมเปโตรฉบับที่หนึ่ง

2. อันดรูว์ น้องของเปโตร เป็นชาวประมง เคยเป็นศิษย์ของยอห์นบัพติศโตมาก่อน ประวัติศาสตร์อ้างว่า ท่านเดินทางไปประกาศถึงแคว้นอาคายา (ทางตอนใต้ของกรีซ) และสิเธีย (ปัจจุบัน คือ ยูเครน) และทางตอนใต้ของรัสเซีย ต่อมาได้ถูกตรึงที่เมืองพาทราสในแคว้นอาคายา  ไม่ประสงค์จะตายอย่างพระอาจารย์ จึงขอให้ตรึงท่านบนไม้กางเขนรูป  X

3. ยากอบ น้องของยอห์น พ่อชื่อเศเบดี เป็นชาวประมง ในสมัยเฮโรดที่หนึ่ง กษัตริย์ของยิว ในปี ค.ศ. 44 ท่านได้ถูกตัดศรีษะ (กิจการ 12:1-2) เป็นที่รู้จักกันว่า ท่านคือ James the Greater เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่า เป็นยากอบ ลูกของอัลเฟอัส เทศนาในกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียก่อนถูกฆ่า

4. ยอห์น พี่ของยากอบ ลูกของเศเบดี เป็นชาวประมง ตามบันทึกของกิตติคุณยอห์น 19:26-27 ท่านได้รับเอานางมาเรียพระมารดาไปเลี้ยงดูดุจมารดาของท่านเอง เทศนาในกรุงเยรูซาเล็ม ต่อมาเป็นบิช็อปแห่งเอเฟซัส (ตะวันตกของตุรกีปัจจุบัน) ในสมัยของจักรพรรดินี้ ท่านถูกปล่อยเกาะที่ที่ปัทมอส เมื่อปลดปล่อยแล้ว กลับมาตายที่เอเฟซัส เมื่อราว ค.ศ. 100 เป็นผู้เขียนกิตติคุณยอห์น วิวรณ์ และจดหมายฝาก 3 ฉบับ

5. ฟิลิป ประกาศที่ฟรีเจีย (ปัจจุบันคือตะวันตกของตุรกี) ก่อนที่จะถูกสังหารที่ ฮีเอโรโพลิส  อัครสาวกฟิลิปเป็นคนละคนกับฟิลิปที่เป็นผู้ประกาศกับขันทีชาวเอธิโอเปียที่แคว้นสะมาเรีย ได้รับบัพติสมาเมื่อมีน้ำ (กิจการ 8:4-8)

6. บารโธโลมิว หรือ นาธานาเอล ผู้ที่ถามว่า “สิ่งดีจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” ท่านประกาศที่อาร์มีเนีย (ปัจจุบันคือตะวันออกของตุรกี ทางเหนือของอิรัก ตะวันตกเฉียงเหมือของอิหร่าน) และอินเดียตอนเหนือ นอกจากนั้นก็ได้ไปถึงอียิปต์ อาราเบีย เอธิโอเปีย และเปอร์เซีย (อิหร่าน) เชื่อกันว่าท่านถูกสังหารโดยถลกหนัง แล้วจึงถูกตัดศรีษะที่เดอร์เบน (ปัจจุบันคือตอนเหนือของทะเลแคสเปี้ยน) และอาจจะไปถูกฆ่าตายที่อินเดียเหนือ

7. โธมัส ดิดุมัส หรือโธมัสขี้สงสัย เคยทำงานอยู่ที่ปารเธีย และละแวกอิรักกับอิหร่าน ต่อมาจึงไปอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ที่เมืองเคราลา (ปัจจุบันเป็นสำนักงานของคริสตจักรที่มีผู้เชื่อกว่า 10 ล้านคน) ในที่สุดท่านถูกหอกแทงตายใกล้กับนครมาสดราสทางตะวันออกของอินเดีย ที่ภูเขาที่ปัจจุบันรู้จักกันว่าภูเขาโทมัส (มีพระกิตติคุณโธมัสและกิจการของโธมัสเผยแพร่อยู่ในศตวรรษที่ 3-4

8. มัทธิว หรือ เลวี คนเก็บภาษี มีบันทึกเกี่ยวกับท่านอยู่น้อยมาก แต่เชื่อว่าท่านถูกฆ่าตายที่เอธิโอเปีย

9. ยากอบ บุตรอัลเฟอัส หรือ ยากอบน้อย ด้วยเหตุผลว่าท่านอาจจะเป็นคนตัวเล็ก ท่านเริ่มประกาศในแถบแผ่นดินอิสราเอล แล้วจึงถูกประหารที่อียิปต์

10. ยูดาส หรือ ธัดเดอัส เป็นน้องชายของยากอบ  ไปประกาศที่อัสซีเรีย ตะวันออกของอิรักและอิหร่าน แล้วต่อจากนั้นจึงไปร่วมกับซีโมนชาวคะนาอัน แล้วทั้งสองก็ถูกฆ่าตายในอิหร่าน

11. ซีโมน ชาวคะนาอัน (เศโลเท) นักกู้ชาติ สมาชิกพรรคปฏิวัติของพวกยิว เริ่มต้นประกาศที่อียิปต์แล้วไปร่วมกับยูดาสไปอิหร่าน แล้วทั้งสองก็ถูกฆ่าตายที่นั่น สัณนิษฐานว่าถูกตรึงบนกางเขนหรือถูกหั่นเป็นชิ้น

12. ยูดาอิสคาริโอท เป็นศิษย์คนเดียวที่ไม่ได้ออกทำงานให้พระอาจารย์ แต่เขาก็ตายโดยฆ่าตัวเอง เพราะได้ทรยศขายพระอาจารย์ด้วยเงินเพียงสามสิบเหรียญ

นอกจากสาวกที่ตายอย่างวีรชน (Martyrdom) ก็ยังมีคนอื่นๆ อีก เช่น สเทเฟน ที่ถูกสังหารโดยถูกหินขว้างตาย บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยืนหยัดว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็คือ เปาโล เมื่อหลังจากเหตุการณ์ที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายที่อุโมงค์แล้ว ก็เป็นเรื่องที่โจษจันกันทั่วไปและก็จะต้องนำความวุ่นวายมาสู่นักปกครองในเยรูซาเล็มด้วย เพราะการที่สาวกอ้างว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายนั้น เปาโลจึงออกติดตามพวกคริสเตียนไปถึงเมืองดามัสกัส (ซีเรีย) ก็เพื่อจะขจัดปัญหาเรื่องพระเยซูเสียให้สิ้น แต่พระเยซูทรงปรากฏแก่ท่าน เปาโลจึงเป็นคนใหม่ที่กลายเป็นผู้ประกาศของพระเยซู เข้มแข็งยิ่งกว่าผู้ใดในสมัยนั้น เขียนพระธรรม 13 เล่ม ในที่สุดถูกฆ่าตายที่กรุงโรม

ท่านเปาโลคนใหม่ ที่ครั้งหนึ่งตามล่าลูกศิษย์พระเยซูนั้น กลายเป็นเปาโลที่มีชีวิตใหม่ เกือบทุกลมหายใจของท่านเป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาจากตาย เป็นเหตุเป็นผลให้ท่านยอมทนทุกข์ทรมานจนในที่สุดก็ถูกตัดศรีษะ การที่เราจะไม่เชื่อหรือสงสัยในการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์นั้น นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับความเชื่อศรัทธาตามที่ท่านเปาโลเขียนไว้ในจดหมายฉบับที่ 1 ที่ส่งไปยังคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ว่า “ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็เปล่าประโยชน์ ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็เปล่าประโยชน์ด้วย และก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานถึงพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมา” (1โครินท์ 15:14-15)

วันอิสเตอร์หรือวันฉลองชัย คือวันแรกของสัปดาห์ และนี่เองที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกจนทุกวันนี้ เพราะปฏิทินสากลที่ใช้กันทุกแห่งหนในโลกนั้น จะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยวันอาทิตย์ที่มักจะพิมพ์ไว้ด้วยสีแดง ดังนั้น ทั้งโลกยืนยันการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูด้วย

* ในจำนวนสาวก 12 คนที่พระเยซูคริสต์ทรงเลือกนั้น มีอยู่ 3 คนที่ถือว่าเป็นสาวกคนสนิท คือ เปโตร ยอห์น และยากอบ

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s