การเป็นหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร์

Bible is unique “different from all others; having no like or equal”

ในขณะที่ พระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์ พระคัมภีร์กล่าวถึง ความบาป (Sin) ซึ่งถ้าเราไปอ่านประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ ในโลกนี้ จะพบว่า ไม่มีการกล่าวถึงด้านนี้กันมากนัก แต่ในพระคัมภีร์จะกล่าวถึงความบาปมากมาย ทั้งความบาปของประชาชน ความบาปของผู้มีอำนาจปกครอง ความผิดของสาวกของพระเยซู ความไม่มีระเบียบของคริสตจักร เป็นต้น

การเป็นหนึ่งในความต่อเนื่อง

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่ต่างจากหนังสือเล่มใดๆ ในโลก เป็นหนังสือไม่สามารถเขียนได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ถึงแม้ว่าเขาประสงค์จะเขียนหรืออยากเขียนขึ้นก็ตาม

พระคริสตธรรมคัมภีร์เขียนต่อเนื่องกันมา ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1,600 ปี คือตั้งแต่ 1,500 ปีก่อน  คริสตศักราชจนถึงคริสตศักราช 100 รวมกันตามอายุได้มากกว่า 60 ชั่วคน โดยมีเรื่องราวต่อเนื่องและประสานกันตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้าย ถึงแม้ว่าผู้เขียนแต่ละคนเกิดคนละยุคคนละสมัย มีอาชีพการงานที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาเขียนเรื่องเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีข้อขัดแย้งกันเลย

ผู้ประพันธ์

มีรวมกันทั้งหมดมากกว่า 60 คน เป็นกษัตริย์ ชาวนา นักปรัชญา ชาวประมง กวี นักบริหาร นักปกครอง นักวิชาการ ฯลฯ ตัวอย่างผู้เขียน

– โมเสส…ผู้นำทางการเมือง ฝึกฝนและบ่มฟักความรู้จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งอียิปต์

เปโตร…ชาวประมง

– อาโมส…ผู้เลี้ยงสัตว์

– โยชูวา…นายทหาร

– ดาเนียล…นายกรัฐมนตรี

– ลูกา…นายแพทย์

– โซโลมอน…กษัตริย์

– มัทธิว…คนเก็บภาษี

– เปาโล…อาจารย์สอนศาสนา

การเขียน

เขียนใน 3 ทวีป คือ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป และในสถานที่ต่างๆ กัน

โมเสส…ในป่าหรือถิ่นกันดาร

เยเรมีย์…ในห้องใต้ดินหรือที่ขังนักโทษ

ดาเนียล…บนเนินเขาและในพระราชวัง

เปาโล…ในคุก

ลูกา…ขณะกำลังเดินทาง

ยอห์น…บนเกาะ

คนอื่นๆ บางคนเขียนในระหว่างการสงคราม

เขียนในสถานการณ์ต่างกัน กษัตริย์ดาวิดเขียนในยามสงคราม ส่วนกษัตริย์โซโลมอนเขียนในยามสงบศึก

เขียนในอารมณ์ต่างกัน บางคนเขียนในขณะบังเกิดความยินดีอย่างสูงสุด แต่บางคนเขียนในขณะที่มีความเศร้า เสียใจ และสิ้นหวัง

ภาษาที่ใช้เขียน รวม 3 ภาษา ได้แก่

ภาษาฮีบรู ใช้ในพระคัมภีร์เดิม

– ภาษาอาราเมค ใช้กันทั่วไปตั้งแต่ 600 ก่อนคริสตกาล เป็นภาษาโบราณของซีเรียคล้ายภาษาเฮ็บราย ใช้กันทั่วไปในประเทศแถบปาเลสไตน์ จนกระทั่งค่อยๆ แทรรกซึมเข้ามาแทนที่ภาษาเฮ็บรายที่ใช้พูดกันทั่วไป

ภาษากรีก ใช้เขียนในพระคัมภีร์ใหม่

นอกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล รวมเวลาประมาณ 1,500 ปี (ตั้งแต่ 1ซามูเอล –2พงศาวดาร) แล้ว ยังมีคำพยากรณ์ถึงโลก เมืองต่างๆ การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ และเหตุการณ์ในอนาคตอีกด้วย

การเป็นหนึ่งในเรื่องซึ่งเป็นที่ถกเถียง

เรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่นำมาซึ่งการถกเถียงหรือให้วิพากย์วิจารณ์มีเป็นร้อยๆ เรื่อง ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกจนถึงพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้าย แต่มีเรื่องที่เปิดเผยสอดคล้องเหมือนๆ กันคือ การที่พระเจ้าทรงปลดเปลื้องหรือไถ่บาปมนุษยชาติ

การเป็นหนึ่งในเรื่องความแพร่หลายและการแปล

เป็นหนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุด และแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก คือมากกว่า 2,000 ภาษา พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการแปลเป็นภาษาอื่น  คือแปลจากภาษาเฮ็บรายเป็นภาษากรีกเมื่อประมาณ 250 ปีก่อนคริสตศักราช

การเป็นหนึ่งในความอยู่รอด

เป็นหนังสือที่มีการคัดลอกด้วยลายมือต่อกันมาเรื่อยๆ ก่อนที่จะมีการพิมพ์เกิดขึ้น อยู่รอดจากการถูกทำลายเพราะถูกโจมตี และเป็นหนังสือต้องห้ามหรือหนังสือนอกกฎหมายในสมัยที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ รอดจากการถูกทำลายในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบที่ห้ามมีศาสนา และคงยืนหยัดอยู่ได้ทั้งๆ ที่ถูกวิพากย์วิจารณ์อย่างมากมาย

การเป็นหนึ่งในวงวรรณกรรม

นักศาสนศาสตร์และประวัติศาสตร์ Philip Schaff  (คศ. 1819-1893) กล่าวไว้ว่า  “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้ซึ่งปราศจากเงินและอาวุธ สามารถมีชัยมากกว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายคนในโลก … โดยไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ท่านสามารถให้ความสว่างและทางสู่สวรรค์รวมกันแล้วมากกว่านักปรัชญาและนักวิชาการทุกคน พระองค์สามารถพูดเรื่องชีวิตที่ไม่มีใครพูดมาก่อน พระองค์ไม่ต้องเขียนหนังสือเลย…แต่พระองค์เป็นที่มาของคำเทศนา การชุมนุมปราศรัย การวิพากษ์วิจารณ์ การศึกษาเรื่องของพระองค์ งานด้านศิลปะรวมทั้งบทเพลงสรรเสริญ งานที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งหมดมีมากกว่างานที่กล่าวถึงบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณและยุคปัจจุบันรวมกันเสียอีก”

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s