ข้อสังเกตในพระคริสตธรรมคัมภีร์

 

ข้อสังเกตส่วนหนึ่งที่พบเมื่ออ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้ง 66 เล่ม มีดังนี้

รูปแบบการเขียน เป็นรูปแบบวรรณกรรม บทกวีที่มีคำสอดคล้อง หรือเป็นถ้อยคำที่พระวิญญาณทรงนำให้เขียน เช่น

อิสยาห์ 55:12 … “เพราะพวกเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบาน และจะถูกนำพาไปโดยสวัสดิภาพ บรรดาภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าพวกเจ้า และต้นไม้ทั้งหมดในท้องทุ่งจะตบมือ…” ในที่นี้หมายถึง มีการแสดงความยินดี เป็นต้น

เขียนโดยคนโบราณ ตามลักษณะที่ผู้เขียนเห็นหรือสัมผัส ซึ่งคนในปัจจุบันจะไม่พูดกันหรือเขียนแบบนั้น

การอัศจรรย์ พบมากทั่วทั้งเล่มของพระคัมภีร์ เป็นหลักสำคัญของศาสนาของพระเจ้า กล่าวได้ว่า ถ้าตัดการอัศจรรย์ออกไป คริสตศาสนาก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป และการอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุด คือ การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

ข้อความสอดคล้องกันทั้งเล่ม ถึงแม้ว่าช่วงเวลาการเขียนยาวนานประมาณ 1,600 ปี และอาจารย์เปาโล ที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่จำนวนหลายเล่ม ซึ่งมากกว่าคนอื่นๆ  ท่านก็สามารถเขียนได้สอดคล้องกับคำสอนของอัครสาวกทั้งๆ ที่เคยต่อต้านพระเยซูคริสต์อย่างมากมาก่อน ในเรื่องนี้อัครสาวกก็ได้ให้การรับรองคำสอนของอาจารย์เปาโลด้วย  ข้อสังเกต คือ อัครสาวกและอาจารย์เปาโลได้แยกย้ายกันออกประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เรื่องนี้จึงทำให้เราแน่ใจได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงดลใจท่านเหล่านี้ในการเขียนพระวจนะของพระองค์

คำพยากรณ์ต่างๆ ที่บันทึกล้วนเกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น โดยเกิดชัดแจ้ง ไม่เคลือบคลุม มีรายละเอียด รวมทั้งคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ นอกจากนี้ยังพยากรณ์ถึงความพินาศของเมืองต่างๆ พยากรณ์เรื่องของกษัตริย์หลายพระองค์ หลายชาติ หลายเมือง

มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอล (ยิว) ด้วย… เป็นชนชาติของพระเจ้าและเป็นประชากรที่ได้รับพระพรมากมาย และพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งชนชาตินี้เลย

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:25 “พระยาห์เวห์จะทรงทำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อศัตรูของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้พวกเขาทางเดียว แต่จะหนีจากเขาเจ็ดทาง และท่านจะเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งแก่ราชอาณาจักรทั้งสิ้นทั่วโลก…”

โฮเซยา 9:17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวี่ยงเขาทิ้งไป เพราะเขาทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็นคนพเนจรอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ

เยเรมีย์ 31 …พยากรณ์ว่าชนชาติยิวที่แตกซ่านไปทั่วทุกมุมโลก จะรวบรวมเป็นประเทศชาติอย่างมั่นคงได้อีก

เยเรมีย์ 31:17  พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เรื่องอนาคตของเจ้ายังมีหวัง และพวกลูกของเจ้าจะกลับมายังประเทศของเขาเอง…”

เอเสเคียล 36:24  เพราะว่า เราจะนำพวกเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ แล้วนำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง

การรวบรวมเผ่าพันธุ์และประกาศตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1948 โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่น่าพิศวงเป็นอย่างยิ่ง

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s