หนังสือ 66 เล่ม…หนังสืออัศจรรย์

 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ประกอบด้วยหนังสือ 66 เล่ม เป็นพระคัมภีร์เดิม (พันธสัญญาเดิม) 39 เล่ม และพระคัมภีร์ใหม่ (พันธสัญญาใหม่) 27 เล่ม เขียนโดยบุคคลหลายชาติหลายภาษา รวมเป็นเวลาที่เขียนทั้งสิ้นประมาณ 1,600 ปี

พระคัมภีร์ทุกตอนเขียนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

2เปโตร 1:21 เพราะ​ว่า​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​นั้น ไม่​ได้​มา​จาก​ความ​ประ​สงค์​ของ​มนุษย์​เลย แต่​มนุษย์​กล่าว​คำ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า ตาม​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ทรง​ดล​ใจ​เขา

2ทิโมธี 3:16 “พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม

เมื่อศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฎในพระคัมภีร์จะพบว่า พระเจ้าไม่ได้ควบคุมการเขียนทั้งหมดโดยเด็ดขาด ผู้เขียนแต่ละคนมีแบบอย่างและลีลาการเขียนตามแนวทางของตนเอง แต่ผู้เขียนทุกคนกล่าวว่า เป็นพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อมีผู้เขียนถึงข้อความหรือเรื่องที่มีผู้เขียนไว้ก่อนแล้วก็จะอ้างว่า เป็นพระวจนะของพระเจ้า

ในราวคริสตศตวรรษที่ 3 มีการรวบรวมพระคัมภีร์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยนำต้นฉบับและส่วนที่ได้มีการคัดลอกแบ่งกันอ่านตามคริสตจักรหรือที่มีเก็บอยู่ตามคริสตจักรต่างๆ มาทำการเปรียบเทียบและตัดฉบับที่มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของปลอมออกไป

พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ค่อนข้างยากสำหรับสติปัญญาของมนุษย์

2เปโตร 1:19-21 “และ​เรา​มี​คำ​เผย​พระ​วจนะ​ที่​แน่​นอน​ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก จะ​เป็น​การ​ดี​ถ้า​พวก​ท่าน​จะ​เอา​ใจ​ใส่​คำ​นั้น เพราะ​คำ​นั้น​เป็น​เสมือน​ตะเกียง​ที่​ส่อง​สว่าง​ใน​ที่​มืด จน​กว่า​แสง​อรุณ​จะ​ขึ้น และ​ดาว​รุ่ง​จะ​ผุด​ขึ้น​ใน​ใจ​ของ​พวก​ท่าน ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​เข้า​ใจ​ข้อ​นี้​ก่อน คือ​ผู้​หนึ่ง​ผู้​ใด​จะ​ตี​ความ​หมาย​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ใน​พระ​คัม​ภีร์​เอา​เอง​ไม่​ได้ เพราะ​ว่า​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​นั้น ไม่​ได้​มา​จาก​ความ​ประ​สงค์​ของ​มนุษย์​เลย แต่​มนุษย์​กล่าว​คำ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า ตาม​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ทรง​ดล​ใจ​เขา

1โกรินธ์ 1:21 “เพราะ​ตาม​ที่​ทรง​กำ​หนด​ไว้​ตาม​พระ​สติ​ปัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า โลก​ไม่​อาจ​รู้​จัก​พระ​เจ้า​ได้​โดย​ปัญ​ญา​ของ​ตน พระ​เจ้า​จึง​พอ​พระ​ทัย​จะ​ช่วย​พวก​ที่​เชื่อ​ให้​รอด​โดย​คำ​เทศ​นา​โง่ๆ

พระคัมภีร์เดิม เป็นเรื่องราวของชนชาติหนึ่งที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ เพื่อจะเป็นพระพรถึงคนต่างชาติ

พระคัมภีร์ใหม่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูคริสต์  คำสอนและคำหนุนใจต่างๆ เขียนโดยอัครสาวกของพระองค์และบุคคลอื่นๆ

พระคัมภีร์เป็นหนังสืออัศจรรย์ ความอัศจรรย์ที่สำคัญคือการเป็นหนังสือพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุด เป็นการทำนายถึงเรื่องที่พระบุตร ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลงมาบังเกิดในสภาพมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่เริ่มแรกของหนังสือเลยทีเดียว และก็ได้มีการเน้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 1,200-400 ปีก่อนคริสตกาล ดังสรุปได้จากพระธรรมต่อไปนี้

ปฐมกาล: ประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะอับราฮัม  พระพรนี้ได้ประทานซ้ำแก่อิสอัคและยาโคบ

อพยพ: การไถ่ชีวิตเกิดโดยเลือด

เฉลยธรรมบัญญัติ: พระเจ้าสัญญาจะประทานผู้เผยพระวจนะอย่างโมเสส ผู้ใดไม่เชื่อฟังจะต้องถูกกำหนดโทษ

2ซามูเอล: บุตรของพระเจ้าจะเกิดในตระกูลกษัตริย์ดาวิด ซึ่งบัลลังก์จะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์

สดุดี: พยากรณ์ถึงรัชกาลนิรันดร คำสอนของพระบุตรเป็นคำอุปมา รายละเอียดการทนทุกข์ทรมานบนกางเขน การเป็นขึ้นจากตาย

อิสยาห์: พระบุตรเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ และจะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิตย์  การรักษาโรคโดยการอัศจรรย์ การทนทุกข์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

เยเรมีย์: กษัตริย์ (ผู้เลี้ยงแกะ) เกิดจากตระกูลดาวิด

เอเสเคียล: รัชกาลของเจ้าชายจะครองโลก

อาโมส: บัลลังค์ของดาวิดที่ล้มลงจะถูกยกขึ้นใหม่

มีคาห์: พระผู้ช่วยให้รอดจะประสูติที่เบธเลเฮม

มาลาคี: ผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งจะมาเกิดก่อน (ท่านผู้นี้ คือ ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา)

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s