พระเจ้าของชาวคริสต์

พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนา ชาวคริสต์เชื่อว่ามีพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ทรงดำรงอยู่ก่อนสร้างโลก พระเจ้าแสวงหามนุษย์ และพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาช่วยเหลือมนุษย์ เป็น หลักธรรมของคริสตศาสนา

เรื่องราวของพระเจ้าเริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยโมเสสเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราช  ดังนั้น คริสตศาสนาจึงมิใช่เริ่มเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิด แต่เริ่มตั้งแต่มนุษย์คู่แรกเลยทีเดียว

พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพ (Trinity)

–    พระเจ้าพระบิดา

–    พระเจ้าพระบุตร

–    พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราอาจไม่เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนนัก เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะเปิดเผยเรื่องบางอย่างให้เราทราบ   มีบันทึกในพระธรรมโยบ 11:7 “ท่าน​จะ​หยั่ง​รู้​ความ​ลี้ลับ​ของ​พระ​เจ้า​ได้​หรือ? ท่าน​จะ​หยั่ง​รู้​ความ​ไพ​บูลย์​ของ​องค์​ผู้​ทรง​มหิท​ธิ​ฤทธิ์​ได้​หมด​สิ้น​หรือ?” และในเฉลยธรรมบัญญัติ 29:29 “สิ่ง​ลี้​ลับ​ทั้ง​ปวง​เป็น​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย แต่​สิ่ง​ที่​ทรง​สำแดง​นั้น​เป็น​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​และ​ของ​ลูก​หลาน​ของ​เรา​เป็น​นิตย์ …”

พระธรรมโรม 3:23 ความว่า “เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ทำ​บาป และ​เสื่อม​จาก​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า”  และพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่พระเจ้าได้  ไม่มีบุคคลอื่นใดเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านอกจากพระเยซูคริสต์

กิจการของอัครฑูต 4:12 “ใน​ผู้อื่น​ความ​รอด​ไม่​มี​เลย เพราะ​ว่า​นาม​อื่น​ซึ่ง​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ได้​นั้น ไม่​โปรด​ให้​มี​ท่าม​กลาง​มนุษย์​ทั่ว​ใต้​ฟ้า”

ยอห์น 14:6 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา”

1ทิโมธี 2:5 “เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​มี​องค์​เดียว และ​คน​กลาง​ก็​มี​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ระหว่าง​พระ​เจ้า​กับ​มนุษย์ คือ​ พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ทรง​สภาพ​มนุษย์”

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษย์ 3 ทาง คือ

1.  การทรงสร้าง

สดุดี 19:1 “ท้อง​ฟ้า​ประ​กาศ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า และ​พื้น​ฟ้า​สำ​แดง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์”

โรม 1:19-20 “เพราะ​การ​ที่​จะ​รู้​จัก​พระ​เจ้า​ได้​ก็​แจ้ง​อยู่​กับ​พวก​เขา เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สำ​แดง​แก่​เขา​แล้ว ตั้ง​แต่​เริ่ม​สร้าง​โลก​มา​นั้น สภาพ​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ตา​มนุษย์​มอง​ไม่​เห็น คือ​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​อัน​ถา​วร​และ​เทว​สภาพ​ของ​พระ​องค์ ก็​ได้​ปรา​กฏ​ชัด​ใน​สรรพ​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​สร้าง ฉะนั้น​พวก​เขา​จึง​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว​เลย”

2.  ทางพระเยซูคริสต์

ฮีบรู 1:1-3 “นาน​มา​แล้ว​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา​หลาย​ครั้ง1  และ​หลาย​วิธี​ผ่าน​ทาง​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ แต่​ใน​วาระ​สุด​ท้าย​นี้​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เรา​ทาง​พระ​บุตร ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ให้​เป็น​ทา​ยาท​รับ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​จักร​วาล​ทาง​พระ​บุตร พระ​บุตร​ทรง​เป็น​แสง​สว่างแห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า ทรง​มี​แก่น​แท้​เดียว​กับ​พระ​เจ้า ทรง​ค้ำจุน​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ไว้​ด้วย​พระ​วจนะ​อัน​ทรง​ฤทธา​นุภาพ​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ชำระ​บาป​ทั้ง​หลาย​แล้ว ก็​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​ของ​พระ​เจ้า​สูง​สุด”

3.  ทางพระคัมภีร์ ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 66 เล่ม ปัจจุบันได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ แล้วมากกว่า 2,000 ภาษา เพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปยังมนุษยชาติ ตามที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์

มัทธิว 28:19-20 “เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สา​วก​ของ​เรา จง​บัพ​ติศ​มา​พวก​เขา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ และ​สอน​พวก​เขา​ให้​ถือ​รัก​ษา​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้ และ​นี่​แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จน​กว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

หมายเหตุ: ยุคพระคัมภีร์เดิม เรียก “ยุคพระบัญญัติ” ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่พระเจ้าให้พระบัญญัติผ่านทางโมเสสเมื่อประมาณ 1,500 ก่อนคริสตศักราช จนถึงเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิด ยุคเริ่มคริสตศักราช จนถึงปัจจุบัน เรียก “ยุคพระคุณ” และมีการนำคำว่า “คริสเตียน” มาใช้ตั้งแต่นั้นมา คือเป็นยุคแห่งการพึ่งในพระคุณของพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s